เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา


คณะสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม
(Faculty of Environment) เป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2555 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

อนุสนธิประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ได้จัดตั้งวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็น
อย่างเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้
ความสามารถในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ที่ต้องมีฟื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นสำคัญและมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีนโยบายในการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็น คณะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว โดยให้มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย และสั่งสมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้บริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ประกอบกับมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงให้จัดตั้ง คณะสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และให้แบ่งส่วนหน่วยงานในระดับภาควิชา ดังนี้

• สำนักงานเลขานุการ

• ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

• ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

• ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

คณะสิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสะสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอาระของชาติ โดยการจัดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ผลงานทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ปณิธาน

คณะสิ่งแวดล้อมมีปณิธานในการปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการนำวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้เพื่อรับใช้สังคมและธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและให้บริการแก่สังคมเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศรวมทั้งสังคมโลก และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป

วิสัยทัศน์

การพัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก

พันธกิจ

การผลิตบุคลากรและผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ

• การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม

• การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

• การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

• การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ