หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

"สนุก ท้าทาย อิสระทางความคิด มีจิตสาธารณะ"

คุณสมติการรับเข้า: 
รับปริญญาตรีทุกคณะและทุกสาขา

โอกาสในการทำงานต่อ

    
- ศึกษาต่อปริญญาเอก
    - หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ปตท. SCG. การประปานครหลวง การไฟฟ้า  การบินไทย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    - บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ./สส./สผ.)
    - กระทรวงสาธารณสุข
    - กรมอุทยานแห่งชาติ
    - สื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม