หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

"สนุก ท้าทาย อิสระทางความคิด มีจิตสาธารณะ"

คุณสมติการรับเข้า:
รับปริญญาโททุกคณะและทุกสาขา

โอกาสในการทำงานต่อ

   
- อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
    - หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ปตท. SCG. การประปานครหลวง การไฟฟ้า  การบินไทย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    - บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ./สส./สผ.)
    - กระทรวงสาธารณสุข
    - กรมอุทยานแห่งชาติ
    - สื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม