หลักสูตร

หลักสูตร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)