ปฏิทินกิจกรรม

 • ก.พ. 6311

  การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2

  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในงานฝุ่นพิษ PM 2.5 กับความรัก เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลกระทบ ความเสี่ยงสุขภาพ และวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้อย่างเหมาะสม  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  By Admin | 00:00

 • ม.ค. 6328

  การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1

  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 

  By Admin | 00:00

 • ก.พ. 6317

  การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง

  การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  "อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (HSSE)" ของเชลล์ไทยแลนด์ 2019

  By Admin | 00:00

 • พ.ย. 6025

  กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41

  กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 ร่วมคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลขยะจากกิจกรรมท่องเที่ยวในงานรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 4  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.30 น. 

  By admin enviscience | 00:00

 • ต.ค. 6010

  สวล.41 ศึกษาดูงาน International Mass Transit System (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

  เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สวล.41 ได้ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ณ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ภาควิชาได้จัดเสริมขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต

  By admin enviscience | 00:00

 • ต.ค. 6003

  สวล.41 ศึกษาดูงาน โรงผลิตน้ำประปาบางเขน การประปานครหลวง

  เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สวล.41 ได้ศึกษากระบวนการวิทยาศาสตร์ในการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ภาควิชาได้จัดเสริมขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต

  By admin enviscience | 00:00

 • ก.ย. 6019

  สวล.41 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว

  เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สวล.41 ได้ศึกษากระบวนการวิทยาศาสตร์ในการผลิตข้าว ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ภาควิชาได้จัดเสริมขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต

  By admin enviscience | 00:00

 • ก.ค. 6001

  40 ปีสิ่งแวดล้อม มก.

  ชมรมศิษย์เก่า ได้จัดงานเสวนา 40 ปีสิ่งแวดล้อม มก. ในหัวข้อ "ปรับตัวอย่างไรในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง" และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง สิ่งแวดล้อม มก. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

  By admin enviscience | 00:00

 • พ.ค. 6031

  วิพากษ์หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลากหลายสาขาที่เชี่ยวชาญ และตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมวิพากษ์ ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้นลอย คณะสิ่งแวดล้อม

  By admin enviscience | 00:00

 • พ.ค. 6004

  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

  คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่่วมกับนักวิจัยโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ร่วมฝึกประสบการณ์งานวิจัยระยะสั้นเรื่อง rainfall simulator กับการวิจัย pesticide transport และ heavy metal transport ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น 

  By admin enviscience | 00:00