ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 2

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมชรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในงานฝุ่นพิษ PM 2.5 กับความรัก เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลกระทบ ความเสี่ยงสุขภาพ และวิธีการป้องกันที่เหมาะสมกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้อย่างเหมาะสม  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  • By Admin
  • 11 ก.พ. 2563
  • 00:00