ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการ

คณะสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ประจำปี 2561

คณะสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัลคุณภาพ ประเภทผลงานดีเด่น (ระดับคณะวิชา) ในงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

  • By Admin
  • 28 ธ.ค. 2561
  • 00:00