บริการวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

()

โครงการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มตามแนวพระราชดำริ จ.พะเยา

น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบำบัดน้ำเสียด้วยกลไลธรรมชาติช่วยธรรมชาติสู่การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตปลาส้มระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่กว๊านพะเยา ส่งผลให้ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศภายในกว๊านพะเยาฟื้นคืน


บริการวิชาการอื่นๆ

(Environmental Impact Assessment Project)

โครงการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลเพิ่มเติม

(Environmental Impact Assessment Project)

โครงการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2


ข้อมูลเพิ่มเติม