บริการวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Environmental Technology)

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2

คณะสิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสะสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอาระของชาติ โดยการจัดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ผลงานทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป


บริการวิชาการอื่นๆ

(Environmental Technology)

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลเพิ่มเติม