ประวัติภาควิชา

 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกรฏาคม 2555 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม
เดิมคือภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 47 ง หน้า 21 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2539 หลังจากที่มีสถานภาพเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางจารนัย พณิชยกุล เป็นหัวหน้าโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี
ได้ผ่านความเห็นชอบของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2538 ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
และในปี 2553 ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารนัย พณิชยกุล รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึง 30 กันยายน 2548 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์มหัจฉริยวงศ์ รับตำแหน่งหัวหน้าภาคฯเป็นคนที่ 2 ตั้งแต่ 31 กันยายน 2548 ถึง
30 กรกฏาคม 2555จนถึงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบัน
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์ส่วนใหญ่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอาจารย์ทั้งหมดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว ประกอบด้วยข้าราชการ 7 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน ตั้งแต่ปี 2551 ภาควิชาวิทยาศสตร์สิ่งแวดล้อมมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 100% ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาความเจริญด้านวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
 
 

ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

 
 

ปรัชญา

 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นพื้นฐานคือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสะสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำ
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ”
 
 

ปณิธาน

 
  ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมมีปณิธานที่จะการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีที่สามารถรับใช้สังคม พัฒนาประเทศชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บริการแก่สังคมทุกระดับชั้น
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามโอกาสอันควร
 
 

วิสัยทัศน์

 
  คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต สร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
 
 

วัตถุประสงค์

 
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศกับนโยบายการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมได้วางแนวปฏิบัติ เพื่อการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ในการจัดระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาต
ิและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
ซึ่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นลักษณะผสมผสานในหลายสาขาวิชาที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ