ประวัติภาควิชา

 
 

ความเป็นมาปี พ.ศ. 2513 ทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก มีการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับประเทศไทยเริ่มมีนักอนุรักษ์เกิดขึ้นมากมาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อ.บรรเจิด คติการ) คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี อ.เกษม จันทร์แก้ว เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร โดยมอบหมายให้คณะวนศาสตร์และภาควิชาที่เหมาะสม 2 ภาควิชา เป็นผู้ดูแล ในเดือนมกราคม พ.ศ.2519 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มอบให้ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ เป็นผู้ดูแลโดยให้ อ.เกษม จันทร์แก้ว เป็นประธานโครงการ และให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีข้อตกลงการใช้รหัสวิชาในหลักสูตรจากภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ซึ่งกำหนดให้ใช้รหัส 3 ตัวแรก เป็น 301xxx และเลขตัวกลางของเลขรหัสสามตัวท้ายเป็นเลข 8 (301x8x) หมายถึง วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการจัดสรรค่าหน่วยกิตขึ้นกับภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

ในวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 มีการประชุมร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม มีมติว่าสถาบันในแต่ละแห่งจะเน้นศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมุมมองที่ต่างกัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะเน้นศาสตร์ในแนวนอน ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเน้นศาสตร์ในแนวตั้งและการผสมผสาน ทางคณะกรรมการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้นำมติดังกล่าวมาสร้างหลักสูตรเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2520 และได้เริ่มรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก จำนวน 35 คน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต่อมาในรุ่นที่ 3 จึงได้คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2524 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการสหวิทยาการขึ้น ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสาขาพัฒนาสังคม ต่อมาคณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว เป็นประธาน ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 โดยแต่งตั้งศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว เป็นรักษาการคณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยกำหนดให้สีประจำวิทยาลัย คือ สีม่วงอมทอง (Purple - Golden) หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความยั่งยืนของสรรพสิ่งในโลกที่ดำรงอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กำหนดให้ทุกวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

 

 
 

วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

 
 

วิสัยทัศน์

 
 


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม คือ พัฒนาบุคลากรและงานวิชาการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเป็นหนึ่งในระดับประเทศและภูมิภาคเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมประเทศ


 
 

วัตถุประสงค์

 
 

1.ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมโดยสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้ทันการ

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้คำปรึกษา ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชาติ

3.มุ่งพัฒนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย และทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยปรึกษาในวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการทำวิจัยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ